Firma Bonus Giriş

50 ₺ Deneme Bonusu

100 ₺ Deneme Bonusu

50 ₺ Deneme Bonusu

50 ₺ Deneme Bonusu

50 ₺ Deneme Bonusu

Üyelik Sözleşmesi

Yayınlanma tarihi: 30/08/2023 10:27:32

Üyelik Sözleşmesi

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan sözleşme üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.. .. i̇şbu sözleşmenin kabulü ile üye, si̇te’ de yer alan ve yer alacak olan emlaksi̇tem tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olur.. i̇şbu sözleşmenin konusu, si̇te’ de emlaksi̇tem tarafından sağla nan uygulamaların üye ve kullanıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. ayrıca benzer bir durumda emlaksi̇tem işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.. üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda emlaksi̇tem'in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtların ın muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, emlaksi̇tem’ i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin hmk .

emlaksi̇tem tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve emlaksi̇tem’in gerekli özeni gösterm esine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.. üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. i̇şbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. si̇tee veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.. şti̇. üye'ler, site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. emlaksi̇tem' in internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tar ife, üye' ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.

halinde üye, emlaksi̇tem’ i sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle de her ne nam adı altında olursa olsun bir hak, tazminat veya başkaca bir alacak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.. emlaksi̇tem, si̇teün kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "i̇lan avantaj ürünleri"nin üyelere sunulması, kullanıcılara ve üyelere yön elik olarak ve sadece site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda si̇teün her türlü kullanımına ve si̇te üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve si̇te üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. i̇şbu sözleşmenin kapsamı ise, si̇te’ de yer alan tüm hizmet, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup si̇te’ de emlaksi̇tem tarafından yapılan hizmetlere kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. emlaksi̇tem, üye'nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, üye' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar üyeler'in kendi sorumluluğundadır.. üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara tamamen uymayı kabul ve taahhüt eder.. i̇şbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde i̇zmir mahkemeleri ve i̇cra daireleri yetkilidir..

taraflar arasında üye’ nin sistemden ücretsiz olarak yararlanması kararlaştırıldığı takdirde emlaksi̇tem hizmete mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır.. emlaksi̇tem’ in; si̇te ve si̇te üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ti cari markaları, ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde emlaksi̇tem' in üye' ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.. gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üye’ lerin girdileri yönünden emlaksi̇tem' e hiçbir sorumlul uk yüklenemez. emlaksi̇tem, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, üye yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.. (bundan sonra emlaksi̇tem olarak anılacaktır.) ile (aşağıd a kısaca si̇te olarak anılacaktır.) isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan ………………… (bundan sonra üye olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir..

içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; emlaksi̇tem’ in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. emlaksi̇tem, site'de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun emlaksi̇tem’ in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. si̇te isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. üye tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan emlaksi̇tem hizmet sağlama ya başlamaz. üye ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, emlaksi̇tem' in bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.. emlaksi̇tem, si̇te içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, üye' ye ait gayrimenkulün özelliklerini yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.

ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. aksi taktirde emlaksi̇tem' in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları üye' ye rücu edilir. emlaksi̇tem, üye' lerin, site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, üye' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. ti̇c. i̇zin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, emlaksi̇tem’ in ve üçüncü şahısların uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olma k üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. si̇teün yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla kullanılması; si̇teün üye, kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; si̇te ‘ nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; si̇te tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde si̇te’ ye erişim sağlanmaya çalışılması; emlaksi̇tem’ i̇n önceden yazılı iznini alınmaksızın, site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb.

ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü şahıslara ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, üye tarafından si̇te'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin si̇te ve emlaksi̇tem’ in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın emlaksi̇tem’ e verdiğini kabul ve beyan eder.. üye; kendisi tarafından si̇tee sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. bu durumda emlaksi̇tem' in sorumluluğu, henüz üye tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.. i̇şbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere türk hukuku uygulanacaktır. üye, emlaksi̇tem' in sahibi olduğu si̇te internet sitesinde belirtilen hizmet lerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan paketlerine ilişkin paket ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle emlaksi̇tem' e ödemesi gerekmektedir.. aksi takdirde emlaksi̇tem'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye'ye aynen rücu edilir.

ve şifreyi başka kişi ya da kur uluşlara veremez. emlaksi̇tem' in her zaman, tek taraflı olarak üye' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. aksi halde emlaksi̇tem söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. emlaksi̇tem her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. üye, fikir ve sanat eserleri yasası, markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, türk ticaret kanunu, patent haklarının korunması hakkında kanun, türk ceza kanunu ve diğer mevzuat hükümlerin e riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. emlaksi̇tem, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda si̇te’ de ilan ederek değiştirebilir. emlaksi̇tem, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. i̇şbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.. üye, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin emlaksi̇tem ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.. üye' nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez..

üzeri nden emlaksi̇tem’ in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında emlaksi̇temin herhan gi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. üye, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve paket seçimini yapmak suretiyle işbu sözleşme' nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmektedir.. emlaksi̇tem' in sözleşme konusu hizme ti üye' ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak üye tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve emlaksi̇tem' in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya üye tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin eft veya banka havalesi suretiyle emlaksi̇tem' e ödenmiş olması şartına bağlıdır. yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen so rumludur.

si̇tede yer alan bilgilerin ve emlaksi̇temin telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü şahısların erişimine sunulmasına emlaksi̇tem tarafından izin verilmemektedir. hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, emlaksi̇tem işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. üye, emlaksi̇tem tarafından kendisine verilen hizmetin karş ılığı olarak emlaksi̇tem tarafından belirtilen ücretleri ödeyecektir. üye tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.. ayrıca üye, başkalarının internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. i̇şbu sözleşme; merkez adresi anadolu cumhuriyet bulvarı no: çırpıcı i̇ş merkezi k: d: alsancak i̇zmir türkiye olan emlaksi̇tem gay ri̇menkul reklam tanitim hi̇zmetleri̇ tur. ltd. emlaksi̇tem söz konusu durumlar neticesinde marka, prestij ve iş kaybı nedeni ile uğrayacağı menfi ve müspet zararları üye’ den tazmin etme hakkını saklı tutar.. ayrıca benzer bir durumda emlaksi̇tem, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üye’ likleri iptal etme hakkına sahiptir.. i̇şbu sözleşmede yer alan hi̇zmetlerden ücretsi̇z olarak yararlanmasi kararlaştirilan üyeler hakkinda sözleşmede yer alan ücrete i̇li̇şki̇n maddeler hari̇ci̇nde di̇ğer tüm hükümler ge çerli̇di̇r..

ile- işbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin . üye, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda emlaksi̇tem kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.. si̇te altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getire n veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. üye'ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden emlaksi̇tem'in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kul lanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. aksi taktirde emlaksi̇tem' in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye' ye aynen rücu edilir. i̇şbu sözleşme, üye’ nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.. üye, emlaksi̇tem' in hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kend isi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder..

zararlardan veya taleplerden emlaksi̇tem'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. i̇şbu sözleşmenin konusu, üye konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişk in ilgili ilanlar için üyelere çeşitli nitelik ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların üyelerin ve kullanıcıların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamaktır. bu ve bunun gibi durumlar, emlaksi̇tem için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için emlaksi̇tem’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. üye’ nin yükümlülüklerini düzenleyen işbu sözleşmenin . üye, di ğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. üye bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak emlaksi̇tem' den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir..

Copyright © 2023 - Üyelik Sözleşmesi

Nickel Helmuth

yazar

E-Mail: [email protected]